نحوه كار با نرم افزار ورم پستان

نحوه كار با نرم افزار وروم پستان در گله گاو شیری توسط مهندس مجید خلیلی نمایش داده شده است

آموزشینرم افزارمديرانگاو شيريورم پستان

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x