مجموعه دید در شب قسمت 21 - علی مطهری

علی مطهری: خیلی فشار آوردند كه از ایران بروم
بیست و یکمین مهمان برنامه دید در شب یکی از مردان نام آور سیاست ایران، علی مطهری