میدان کشاورز شهر ابهر

میدان کشاورز شهر ابهر-تهیه شده در تابستان1394(شهرستان ابهر)