راه اندازی کترینگ: اهمیت صداقت در منو

استاد سوسنی، مدرس دوره اصول و مقدمات راه اندازی کترینگ/رستوران در حال توضیح در مورد اهمیت حفظ صداقت در من از دیدگاه مشتری