فرمت های سفارشی در اکسل

فرمت های سفارشی موضوع بسیار مهمی در اکسل است که به کاربر کمک می کند تا مقادیر عددی و غیر عددی را به نحو دلخواه نمایش دهد.

از آنجا که این موضوع کمتر در دوره ها و منابع آموزشی ارائه میشد، سعی شده که به طور کامل به ارائه آن پرداخته شود.