منبر شیخ اسماعیل مشفقی

منبر حاج شیخ اسماعیل مشفقی محرم 1394 روستای دهنو - www.dehnov.ir