تیزر جشن باشگاه پرسپولیس برترین شومن ایران

تیزر جشن باشگاه پرسپولیس برترین شومن ایران در "پنجاه سال با پرسپولیس" به زودی در سراسر کشور www.hasanreyvandi.com