محمد خان دشتی

محمد خان دشتی یکی از تاثیر گدار ترین شخص در تشکیل مهد علم و ادب، دشتی بوده اند...