تیر اندازی و کشتن به سبک لوک خوش شانس

افق تا اطلاع ثانویی پر میباشد...!!!! همین امروز فرداست که لوک خوش شانس بیاد شاکی شه از دست مون خلوتش و خراب کردیممممم www.hasanreyvandi.com