اعتراض مردم منطقه 17 تهران به شهرداری-2بهمن94

اعتراض مردم منطقه 17 تهران به شهرداری-2بهمن94
چرا راه دسترسی به حرم 5شهید گمنام-دارالشهدای تهران