صحبت های استاد رائفی پور راجبه دروغ بودن قانون جذب

نبینی ضرر کردی...