فرود نافرجام موشک منجر به انفجار شد.

موشک ماهواره بر، پس از فرود نافرجام منفجر شد و آتش گرفت.
فالکن ۹ موشکی تجاری از گروهِ موشک های شرکتِ اسپیس‌اکس آمریکاست.
فالکن ۹ برای بردن محموله به مدار زمین طراحی و ساخته شده و بلندای آن به ۶۷ متر می‌رسد.