پیرمرد یا داف

پیرمرد یا داف
بهتر نیست به جای ناموس مردم به سالمندان توجه کنیم :|
سالمند عزیز شما هم رعایت کن دیگه نیازی به نفرین نیست
https://telegram.org/bingbin