فیلم کوتاه

این فیلم در مورد پسری است که بین انداختن صدقه و خرید بستنی مردد می شود.