خاطره ای از نماز علامه طباطبایی (ره)

به نماز اهمیّت بدهیم.

مذهبیاستاد محسن قرائتیدرسهایی از قرآنعلامه طباطبایینمازاهمیّت نماز اول وقت

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x