روایت شهید حاج حسین همدانی از تشکیل گردان های مدافع حرم

روایت شهید حاج حسین همدانی از تشکیل گردان های مدافع حرم