جراحی تومور مغزی

با دقت به نحوه ی برخورد وسایل جراحی به پرده ی مننژ نگاه کنید