ظهور نزدیکه کلیپو از دس نده....

برای ظهور آقا صلواتی عنایت کنین...