صدای هنر و چکاد : تریلر انیمیشن خانه

تریلر انیمیشن خانه (Home) ، حاصل همکاری گروه صدای هنر و چکاد...« توصیه میشه حتما تا آخرش ببینید » گویندگان :محمدضیاء (راوی و دیالوگ های متفرقه) .. افرا شاه آبادی (تیپ) .. امیرحسین رضوان صفت (او) .. تنظیم صدا : محمد ضیاء *با هنر نمایی قسمتی از خوانندگی مهدی نصرتی و هیچکس :)*.."منتظر کارهای دیگر ما باشید.."