میدان امام خمینی(ره)شهر ابهر تخریب شد.

میدان امام خمینی(ره)شهر ابهر (قدیمی ترین میدان ابهر) در تاریخ12دی ماه توسط شهرداری ابهر تخریب شد.