نکیر ومنکر در قبر حتما ببینین...

نبینی ضرر کردی...