امید را زنده نگه دارید

هدف جنگ نرم دشمن ،کشتن امید در دل ها و مغز ها ، یعنی عوض کردن اراده هاست