نقش خواص در پذیرش قطعنامه و دادن جام زهر به امام خمینی

نقش خواص در پذیرش قطعنامه و دادن جام زهر به امام خمینی

فیلمجام زهرخواصقطعنامه598

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x