نقش خواص در پذیرش قطعنامه و دادن جام زهر به امام خمینی

نقش خواص در پذیرش قطعنامه و دادن جام زهر به امام خمینی