جنگ برای فروش سلاح

سخنرانی رهبر معظم انقلاب در مورد کارخانه های سلاح سازی غرب و جنگ در دنیا