نرم افزار مدیریت دامپروری ورود اطلاعات دسته اي

نرم افزار مدیریت گاوداری مدیران دارای دو بخش اصلی می باشد:
عملیات
مدیریت


عملیات
قسمت عملیات دارای بخشهای زیر می باشد:
1. مشخصات دامها و عملیات
2. جابجایی دامها
3. آخرین وضعیت دامهای ماده
4. مرور گله
5. شیر تولیدی روزانه
6. ترکیب گله
7. گزارشهای ورود اطلاعات
8. ورود اطلاعات دسته ای
9. ارزیابی مرکز اصلاح نژاد
10. بانک و انبار اسپرم
11. انبار دارو