نرم افزار مدیران گاو شیری واکسن

پزشکی و تولید مثل
- درمان وتولید مثل(درمان، پایان درمان، تولید مثلی، درمانهای دیگر،اصلاح آخرین ویزیت،حذف آخرین ویزیت، تفکیک نوع، دارو)
- دارو بدون ویزیت(جدید، اصلاح، حذف، تکرار تجویز دارو، مصرف دارو)
- فحلی تلقیح نشده(جدید ،اصلاح،حذف)
- تلقیح (جدید،اصلاح،اصلاح آخرین تلقیح،حذف آخرین تلقیح،اصلاح تلقیح منجر به آبستنی)
- خشکی (جدید ،حذف،اصلاح،پایان خشکی،حذف خشکی)
- زایش (ثبت زایش،خروج جفت،حذف زایش)
- واکسن (جدید،اصلاح،حذف)