نرم افزار مدیران گاو شیری مرور گله

گزارشهای مرور گله

با قابلیت انتخاب گزارشهایی همچون:
- مرور بهاربندها
- مرور رکوردهای رسمی
- مرور زایش
و انجام عملیاتی مانند:
- سوابق محاسبه
- گزارش از اطلاعات در حال نمایش با استفاده از نرم افزار رز