نرم افزار مدیران گاو شیری گزارش

لیست گزارشها را می توان براساس زیر دسته بندی نمود:
- واحد تولید
- مشخصات دامهای زنده
- مشخصات کل دامها
- متفرقه
- شیر کل دام
- شیر
- دامهای زنده
- شجره
- زایش
- رکورد
- درمان و تولید مثل دامهای زنده
- درمان و تولید مثل کل دامها
- خشکی
- حذف
- تست های پزشکی
- پزشکی
- بیمه
- بهاربند