نرم افزار مديران گاو شيري شجره

شجره
- مادر
- فرزندان
- پدر
- نامادری
- ایجاد والدین مجازی (براساس مشخصات اصلی دام،کدهای دام )
- اصلاح والدین مجازی
- خلوص خونی
- محاسبه همخونی (با امکان انتخاب اسپرم و ذخیره جدول نتایج)
- نمایش شجره درختی
- برگشت