نرم افزار مدیران گاو شیری رکورد جمعی دام

رکورد یک دام (جدید،اصلاح،حذف،نوبت رکورد)

- رکورد جمعی دامها (جستجوی اطلاعات،دریافت فایل،خطای رکورد،اطلاعات رکورد)

o دریافت فایل با قابلیت های : تعیین تاریخ رکورد،نوع رکورد،تعداد دوشش،دریافت فایل رکورد،دریافت جواب آزمایش،انتقال جواب

o خطای رکورد با قابلیت های: خطای رکورد، اصلاح در محل،تبدیل 2 بار به 3 بار دوشش،لیست پیشنهادی حذف،حذف لیست پیشنهاد

o اطلاعات رکورد با قابلیت های: اصلاح در محل،رکورد جدید،تبدیل رکورد از یک بار به 3 بار،انتقال رکورد از تاریخ تا تاریخ،حذف کلیه رکورد ها در تاریخ مشخص