نرم افزار مدیران گاو شیری دام جديد و ويرايش دام

مشخصات دامها و عملیات
امکان نمایش دامها به تفکیک:
o ماده
o نر
o فری مارتین ماده
o فری مارتین نر
o موجود
o آماده حذف
o حذف شده
o تلف شده
o مجازی
o همه دامها