نرم افزار مدیران گاو شیری جابجایی دام ها

2- جابجایی دام
با قابلیت های زیر:
- پاک کردن لیست
- انتقال لیست
- گردش دام
- جستجو (براساس شماره بدن، ثبت، گوش فلزی وپلاستیکی)
- انتخاب همه دامها
- پرش به بهاربند
- بررسی دامها