نرم افزار مدیران نسخه 8 پروتکل

مدیریت

قسمت مدیریت نرم افزار مدیریت دامداری مدیران دارای بخشهای زیر می باشد:
1. پیش فرضها (با امکان جستجو و تبدیل تمامی مقادیر به پیش فرضهای اولیه)
2. تعاریف برنامه (تنظیم ورود به انبار اسپرم،علت مراجعه درمانی،دلیل حذف،ورود به انبار دارو،علت سقط،نحوه زایش،خروج جفت ،دکتر بیمه ،نوع انتقال جنین، مراحل درمان و ...و امکاناتی مانند تعریف جدید،اصلاح،تعاریف ترکیبی(دلیل حذف گاو،دلیل بیماری) و جستجوی اتوماتیک)
3. تعریف بهاربند (جدید ،اصلاح،حذف،تغییرات بهاربندها)
4. پرسنل فعال (ایجاد، اصلاح و حذف پرسنل)
5. تعریف کاربر
6. پشتیبان (امکان تهیه ،بازیابی ،فشرده سازی فایل پشتیبان و حذف فایل اصلی پس از فشرده سازی )
7. ارتباط با سرور
8. ویرایش برنامه ها (مقدارهای ثابت ورود اطلاعات، عملیات سریع،بیمه دام،کارت دام ،وضعیت گله،ورود اطلاعات دسته ای،ترکیب گله،خلاصه وضعیت دام،گزارشهای ورود اطلاعات)