نرم افزار مدیران نسخه8 تعریف بهاربند

نرم افزار چیدمان بهاربند
با قابلیت های:
· انتخاب و جابجایی در بهاربند براساس موارد زیر:
- اطلاعات اولیه
- انتخاب براساس
1. سن
2. روزهای شیردهی
3. شکم
4. اسکور بدنی روز آبستنی
- انتخاب براساس شیر
1. میزان شیر در رکورد آخر
2. اختلاف شیر با قبل
3. سل کانت
4. میزان شیر قبلی
- شرایط اضافی مانند:
1. جنسیت
2. نوع دام
o شیری
o خشک
o تلیسه
3. وضعیت آبستنی
o آبستن
o غیر آبستن
4. تلقیح
o تلقیح شده
o آماده تلقیح
o غیر آماده تلقیح
5. انتخاب بهاربند