نرم افزار مدیران ترکیب گله

ترکیب گله
با قابلیت:
- محاسبه ترکیب گله امروز
- اصلاح ترکیب گله
- حذف