تجزیه شهرستان دشتی

دشتی امانتی است که باید به امانتدار بسپاریمش...