نرم افزار مدیران بیمه دام ها

نرم افزار بیمه دام
دارای دو بخش می باشد:
1. تعریف دوره / انتخاب دام / فایل بیمه / درخواست بازدید
قابلیت های این قسمت :
- د راین بخش امکان اصلاح و تعریف دوره جدید وجود دارد
- امکان ورود دام در دوره به صورت:
o تلیسه 3 تا 9 ماه
o تلیسه 9 تا 15 ماه
o تلیسه 15 تا 25 ماه
o مولد و تلیسه آبستن
- فایل ارسالی بیمه
- ثبت ردیف قرارداد
- خسارات
o انتخاب دام
o اعلام خسارت
با امکان ورود اطلاعات خسارت مانند:
- تاریخ وقوع خسارت
- تارخ اعلام خسارت
- نوع خسارت
- علت خسارت
o فرم درخواست بازدید