نرم افزار مدیریت دامپروری انبار دارو

انبار دارو:

با امکان:
- ایجاد داروی جدید
- اصلاح دارو
- حذف دارو
- ورود به انبار
- خروج از انبار