نرم افزار مدیران بانک و انبار اسپرم

بانک و انبار اسپرم
انبار اسپرم با امکان:
- ایجاد اسپرم جدید
- اصلاح اسپرم
- حذف اسپرم
- ورود به انبار
- خروج از انبار
- امکان جستجو براساس شماره ثبت
بانک اسپرم مرکز با قابلیت:
- نمایش لیست اسپرم ها (امکان تغییر یا افزایش اسپرم به صورت دستی)
- اطلاعات جدید
- بررسی اسپرم ها