نرم افزار ارزیابی مرکز اصلاح نژاد

ارزیابی مرکز اصلاح نژاد
با امکان:
- حذف اطلاعات از تاریخ مشخص
- ورود اطلاعات جدید ارزیابی مرکز(امکان اضافه کردن اتوماتیک ارزیابی های جدید)