تیزر کلیپ(طنز این روزها...)

اثری از:محمّد سارمک
و اینبار کافران را به تمسخر می کشیمبه زودی....