نرم افزار مدیران گاو شيري ورم پستان (تهیه شده توسط سرکار خانم وزیری)

نرم افزار کنترل ورم پستان
هدف از طراحی نرم افزار کنترل ورم پستان
· ثبت عملیات ویزیت و ترخیص دام های ورمی
· نرم افزار کنترل ورم پستان دام این امکان را به کاربر می دهد که اگر دامی در طی یک دوره درمان ، درمان نشد ، دوره درمان بعدی را شروع کند .
· کلیه تعاریف این سیستم قابل تغییر می باشد .