نرم افزار دامپروري گاو شيري حذف (تهيه شده توسط سركار خانم وزيري)

مشخصات دام
- دام جدید ( ایجاد دام بر اساس مشخصات اصلی دام مانند تاریخ تولد،ساعت تولد،پدر،مادر تنی،جنسیت،نژادو...و یا ایجاد دام بر اساس کدهای دام مانند گوش پلاستیکی،شماره بدن،گوش فلزی،گوش بین المللی،نام گل،تاریخ بیمه و...)
- ویرایش دام(ویرایش دام براساس مشخصات اصلی دام مانند تاریخ تولد،ساعت تولد،پدر،مادر تنی،جنسیت،نژادو...و یا ایجاد دام بر اساس کدهای دام مانند گوش پلاستیکی،شماره بدن،گوش فلزی،گوش بین المللی،نام گل،تاریخ بیمه و...)
- آمادگی حذف ( با امکان تعیین تاریخ،دلیل حذف و تصمیم گیرنده و..)
- حذف دام ( با امکان تعیین وضعیت دام،نوع حذف،نام خریدار،تاریخ،گروه دلیل حذف)
- وضعیت دامهای ماده ( با قابلیت جستجو،مشاهده پرونده،خلاصه وضعیت دام،بازسازی و گزارش گیری،مشاهده وقایع خاص،مشاهده دامها به صورت آماده حذف،تلف شده،زنده،شیری،آبستن و ...)
- شناسنامه چاپی دام