نرم افزار مدیران ورود اطلاعات تهیه شده توسط آقای سعید محمدی

ورود اطلاعات دسته ای: - اجرای برنامه با انتخاب فایلها به صورت دسته ای - اشکال یابی و ذخیره اطلاعات