نرم افزار مدیران مرور وضعیت گله تهیه شده توسط آقای سعید محمدی

گزارشهای مرور گله با قابلیت انتخاب گزارشهایی همچون: -مرور بهاربندها -مرور رکوردهای رسمی -مرور زایش و انجام عملیاتی مانند: -سوابق محاسبه -گزارش از اطلاعات در حال نمایش با استفاده از نرم افزار رز