استارت آپ IBG

معرفی و دفاعیه از پروژه IBG توسط محمدآقامحمدخانی دبیر و بنیانگذار انجمن تخصصی باریستا ایران در جلسه فارغ التحصیلی و اهدا دیپلما و لایسنس تدریس بین المللی انجمن تخصصی قهوه اروپا
iranbarista.ir