نوشیدن ادرار شتر سنتی از وهابی های سعودی

وهابیت چون از آخرین ابداعات CIA میباشند.این احمق ها هم بواسطه عقل ناقصشان هر خرافه ای رو باور کرده و با مجتهدهای ساختگی شان هم عقیده شده و باور کرده اند که نوشیدن ادرار شتر از سنت های فراموش شده پیامبر میباشد.و ادرار شتر پر از خاصیت و منفعت برای بدن میباشد.این در حالیستذکه بهداشت جهانی مردم را از نوشیدن ادرار شتر منع کرده واعلام کرده بدلیل وجود ویروس و باکتری در ادرار بهتر است که نوشیده نشود.خدا بهشون عقل نده .چون هر چه احمق تر باشند برای مردم منطقه خوبه