لحظه اعدام شیخ نمر باشمشیر

لحظه اعدام شیخ نمر باقر النمر با شمشیر توسط رژیم آل سقوط خائن
Telegram.me/Barato
www.Takhshimahalle.iR