لحظه ی به پایین کشیدن پرچم آل سقوط توسط علویون ساروی

تجمع اعتراض آمیز و پایین کشیدن پرچم آل سقوط ملعون توسط ساروی ها در پارک ملل به تاریخ 94/10/13