تجمع اعتراضی و پایین کشیدن پرچم آل سقوط توسط ساروی ها

تجمع اعتراض آمیز و پایین کشیدن پرچم آل سقوط ملعون توسط ساروی ها در پارک ملل به تاریخ ۹۴/۱۰/۱۳